itangazo ryo guhindura izina

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA MUKAGATARE MY

FAMILY RUSABA GUHINDURA AMAZINA

Uwitwa,MUKAGATARE My Family mwene SAKUFI Jean Damascene na MUKANDOLI Athanasie utuye mu Mudugudu wa Ruhengeri , Akagari ka Nyamweru , Umurenge wa Kanyinya , Akarere ka Nyarugenge mu Mujyi wa Kigali,uboneka kuri Telefoni igendanwa,0787292659.

Yasabye uburenganzira bwo guhindura izina MUKAGATARE, izina UFITICYIREZI mu mazina asanganywe, MUKAGATARE My Family akitwa UFITICYIREZI My Family mu Irangamirere.

Impamvu atanga ni uko izina MUKAGATARE ari irigenurano rikaba rimutera ipfunwe muri bagenzi be.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko,gusimbuza izina MUKAGATARE, izina UFITICYIREZI  mu mazina asanganywe MUKAGATARE My Family  bityo akitwa UFITICYIREZI My Family mu gitabo cy’irangamimerere kirimo inyandiko ye y’ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *